Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: luty 16, 2018
Miejsce: 64-100 Leszno, Polska, Biblioteka Główna i Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Strona WWW: http://mbpleszno.pl/Konkurs_Literacki_im__S__Grochowiaka.html Dodała: Redakcja Portalu

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka - do 15 maja 2018


Regulamin

§ 1.
Organizatorami konkursu są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.

§ 2.
1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących,  jak i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

§ 3.
Warunki konkursu:
1. Do 15 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) uczestnicy nadsyłają:
• w dziedzinie poezji: jeden zestaw poetycki pięciu wierszy lub cykl poetycki (do pięciu części),
• w dziedzinie prozy: powieść (fragment) lub nowelę, opowiadanie, esej (od jednego do pięciu utworów),
• w dziedzinie dramatu: jeden utwór dramatyczny lub jedno słuchowisko radiowe, lub jeden scenariusz.
Tekst musi być napisany w języku polskim i mieć długość maksymalnie do 60 000 znaków (włącznie ze spacjami). Uczestnik może przesłać utwory we wszystkich dziedzinach, ale każdy pod innym godłem – prace mogą być umieszczone w jednej kopercie pocztowej.
Prace należy nadsyłać pocztą w formie wydruku komputerowego (format A4), w czterech egzemplarzach opatrzonych czytelnym godłem (pseudonimem słownym) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą sygnowaną tym samym godłem co utwory, z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek (w przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział w konkursie), numer telefonu, e-mail, na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno.
2. Nadesłane utwory w chwili zgłoszenia nie mogą być publikowane w żadnej formie (również w internecie) ani nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik gwarantuje, że nadesłane utwory są wynikiem własnej twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich oraz bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych praw.
Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą przesłanego utworu i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Utworu zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
• upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości),
• nieodpłatne wykorzystanie utworów napisanych przez autorów w pokonkursowym pokłosiu, prasie lokalnej i ogólnopolskiej, w publikacjach promujących Organizatorów oraz na ich stronie internetowej,
• publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu.
4. Uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje w całości warunki regulaminu. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mbpleszno.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatorów. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu przez Organizatorów wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnienie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922). Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
§ 4.
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Pula nagród wynosi 12 000 zł. Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.
2. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do końca września 2018 roku.
3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród dwa tygodnie przed Galą. Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach i Internecie.
5. Z chwilą ogłoszenia XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka prace nadesłane na konkurs poprzedni – poza nagrodzonymi i wyróżnionymi – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje:
Sekretarz konkursu: Anna Napierała
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3,
64-100 Leszno; tel. 65 520 53 55, tel./fax. 65 529 66 65;
e-mail: sekretariat@mbpleszno.pl


Konkurs jest imprezą cykliczną, organizowaną co dwa lata.

 Pomysł ogłoszenia konkursu zrodził się w 1994 roku w czasie Leszczyńskich Dni Literatury, a zrealizowany został 17 listopada 1994 r. podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie utworu poetyckiego związanego z Lesznem lub województwem leszczyńskim – stąd pierwsza nazwa konkursu – OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA. Uczestnikami mogli zostać poeci skupieni w związkach twórczych.

Miejsce

Ilość odsłon: 215

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.