Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: luty 01, 2019
Miejsce: Cekcyn, kujawsko-pomorskie, Polska, Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn
Strona WWW: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1645-ii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-o-zlota-pszczole-do-28-lutego-2019 Dodała: Alga

Fundacja czAR(T) Krzywogońca zaprasza na II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”. Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat i piszą po polsku.
I Etap
Na konkurs należy nadesłać:
1.Propozycję – projekt swojej książki poetyckiej dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (1 egzemplarz), tematyką nawiązujący bezpośrednio lub pośrednio do przyrody, w terminie do 28 lutego 2019 r. na adres: Fundacja czAR(T) Krzywogońca, Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn (z dopiskiem na kopercie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@cz-art.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc, docx lub .rtf (z dopiskiem w temacie: konkurs „O Złotą Pszczołę”).
Propozycja (w postaci papierowej i elektronicznej) powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem.
Propozycje oceni komisja konkursowa w składzie: Beata Morzyńska-Wrzosek, Gerard Guźlak, Grażyna Wojcieszko.
5. Autor może wysłać tylko jedną propozycję swojej książki poetyckiej.
Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzoną Grand Prix propozycję książki pod względem redakcyjnym.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy nagrody Grand Prix.
Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako akceptacja wszystkich postanowień regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, bez powiadamiania autora, do bezpłatnej publikacji, w celach reklamowych związanych z konkursem, dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych propozycji w prasie oraz innych mediach, z zastrzeżeniem oznaczenia ich autorstwa.
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi w marcu 2019 r.
Organizatorzy nie odsyłają propozycji konkursowych.
W razie wątpliwości interpretacyjnych, wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
II Etap
Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa wyłoni 5 (pięciu) finalistów. Autorzy wybranych propozycji konkursowych zobowiązani będą do dostarczenia:
– projektu tomiku poetyckiego: z tytułem, opracowaniem graficznym okładki i stronami redakcyjnymi;
– zdjęcia;
– notki biograficznej.
Termin nadsyłania pełnych zestawów (wyłonionej piątki finalistów) upływa 29 marca 2019 r.

NAGRODY:
Pierwsza Nagroda Grand Prix:
(1) Statuetka Złotej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych; (2) pobyt w siedzibie fundacji „czAR(T) Krzywogońca”, podczas którego autor pracuje nad redakcją tomu i przygotowaniem go do druku pod opieką tutora; (3) druk tomiku poetyckiego; (4) udział w promocyjnych wieczorach autorskich.
(2) Pobyt z całodobowym wyżywieniem w siedzibie fundacji „czAR(T)” Krzywogońca w jednoosobowym pokoju z łazienką i bezpłatnym dostępem do Internetu. Zajęcia warsztatowe: praca nad tekstem (redakcja tomu) i konsultacje z tutorem. Tutorami są uznani pisarze, poeci, krytycy. Wszystkie koszty pobytu i konsultacji pokrywa fundacja.
(3) Druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy (z czego 150 dostaje autor).
(4) Dokładna trasa wieczorów autorskich jest definiowana indywidualnie.
Druga Nagroda: Statuetka Srebrnej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.
Trzecia Nagroda: Statuetka Brązowej Pszczoły i nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.
Werdykt zostanie ogłoszony w czasie Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2019 i zamieszczony na stronach: czAR(T)a Krzywogońca (www.cz-art.org), oraz na portalu wiadomości regionalnych Tucholanin (www.tucholanin.pl).
Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2019, który obędzie się 18 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu (Krzywogoniec 53, 89-511 Cekcyn) w godz. 17:00- 22:00. W przeciwnym razie nagroda przejdzie na rzecz organizatora i zasili pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może zastosować inną formę przekazania nagrody.

Miejsce

Ilość odsłon: 62

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.