Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Drogi Adminie! To właśnie tutaj jest miejsce na publikację jednego lub dwóch Twoich tekstów w miesiącu, celem poddania ich fachowej ocenie, głównie pod kątem warsztatu poetyckiego. Przygotuj się na ostrą krytykę która, o czym nie wolno zapominać, zawsze dotyczy utworów nie zaś ich autora. Mamy nadzieję, że ten dział stanie się prawdziwą kuźnią talentów poetyckich. Redaktorem działu Krytyki Poetyckiej jest Paweł Podlipniak.

ZAPRASZAMY!

PAWEŁ PODLIPNIAK
(ur. 1968) – z wy­kształ­ce­nia bi­zan­ty­ni­sta, z pro­fe­sji na­uczy­ciel j. an­giel­skie­go i dzien­ni­karz. Re­dak­tor pe­rio­dy­ku ne­to­we­go/​​por­ta­lu Sa­lon Li­te­rac­ki. Au­tor to­mi­ków: Aubade triste (MBP /ITE Ra­dom 2010), Karmageddon (Sa­lon Li­te­rac­ki, War­sza­wa 2012), Madafakafares (GSW BWA Ol­kusz 2014). Lau­re­at po­nad 90 naj­waż­niej­szych ogól­no­pol­skich kon­kur­sów po­etyc­kich w tym: OKP im . Mi­cha­ła Kaj­ki, OKP im. Ka­zi­mie­rza Ra­to­nia, OKP. im. Woj­cie­cha Bąka „Stru­na Or­fic­ka”, OKP im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, OKP „O Laur Czer­wo­nej Róży” , OKP im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go, OKP im. Krzysz­to­fa K. Ba­czyń­skie­go, OKP im. C.K. Nor­wi­da. Udziela się w Stowarzyszeniu Salon Literacki, gdzie łowi nowe talenty poetyckie, a aktualnie zajmuje miejsce na ławie redakcyjnej Poemaxu.

Lista kontenerów

Ilość odsłon: 5737

Komentarze

grudzień 31, 2018 02:01

Zapraszamy

grudzień 21, 2018 20:46

No grudnia brak

grudzień 15, 2018 02:25

No właśnie, bo też chciałem coś wreszcie poddać krytyce, będzie można?

listopad 08, 2018 09:54

Krytyka będzie, z małym poślizgiem. :) Pozdrowienia.

październik 25, 2018 22:53

Co z kontenerem na październik? Czy nadal mamy krytyka?

czerwiec 29, 2018 13:10

na pewno będzie

czerwiec 19, 2018 22:14

Czy będzie utworzony kontener na czerwiec? :)

grudzień 14, 2017 20:35

jest okres taki zajęty, ale czy krytykowi nic się złego nie przydarzyło?

lipiec 11, 2017 11:03

... :)

lipiec 11, 2017 10:03

akcję rozpoczynamy zwykle pod koniec miesiąca, ale słuszna uwaga, można już założyć kontener.