Portal Poemax jest prowadzony we współpracy ze stowarzyszeniem Salon Literacki

Data: grudzień 28, 2018
Miejsce: Chorzów, ul. J. Lompy 13, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
Strona WWW: http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1651-xxvii-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-marka-hlaski-do-1-marca-2019 Dodała: Lena Pelowska

REGULAMIN XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MARKA HŁASKI

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA” w Chorzowie
• Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

WSPÓŁORGANIZATOR:
• Port Poetycki w Chorzowie

(...)

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:
  • Trzy utwory poetyckie i/lub
  • Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu
  W celu przygotowania publikacji konieczne jest PÓŹNIEJSZE nadesłanie wersji elektronicznej nagrodzonych prac (plik w formacie doc. docx. podpisany godłem autora), wysłany drogą mailową na adres:konkurs.hlasko@mdkchorzow.pl.
  PO ZAKOŃCZONYCH OBRADACH JURY, ORGANIZATOR SKONTAKTUJE SIĘ Z LAUREATAMI Z PROŚBĄ O PRZESŁANIE PLIKU!!!
 3. Tematyka prac jest dowolna.
 4. Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.Prace nie mogą być publikowane w formie książki, antologii, druku w czasopiśmie lub e-booku
 5. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
 6. Prace powinny być napisane według następujących ustawień:
  • czcionką Times New Roman,
  • rozmiar czcionki 12,
  • odstępy między wierszami 1,5
  • margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm.
 7. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny). Godło należy umieścić w górnym prawym rogu pracy.
 8. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
  • W kwestionariuszu należy umieścić godło oraz prawdziwe dane autora - nie pseudonim artystyczny.
 9. PRACE, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE.
 10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród ponosi uczestnik konkursu.

TERMINY:

 1. Prace należy przesyłać do 1 marca 2019r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:
  Młodzieżowy Dom Kultury
  ul. J. Lompy 13
  41-500 Chorzów
  [z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI]
 2. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, odbędzie się 8 czerwca 2019r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie.
  O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

NAGRODY:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
 2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji oraz wyróżnienia w obu kategoriach. Przewidywane kwoty nagród pieniężnych to 600 PLN (I miejsce), 500 PLN (II miejsce), 400 PLN (III miejsce).
 4. Laureat pierwszego miejsca w dziedzinie poezji będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas XVII edycji „Portu Poetyckiego” organizowanego w Chorzowie.

USTALENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 3. Koordynator imprezy: Justyna Kenig (j.kenig@mdkchorzow.pl)

Więcej informacji na stronie Salonu Literackiego:
http://salonliteracki.pl/new/konkursy/biezace/1651-xxvii-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-marka-hlaski-do-1-marca-2019

Miejsce

Ilość odsłon: 106

Komentarze

Nie znaleziono żadnych komentarzy.